కర్మ మరియు విధి(ప్రారబ్ధం) యొక్క ప్రాముఖ్యత (Importance of karma and destiny)