యోగి జీవనశైలి -ఆత్మ మరియు పరమాత్మపై ధ్యానం (one- pointedness and meditation on Atma and paramatma)