యోగి జీవనశైలి - ఆలోచనలను నిర్వహించడం ఎలా (Handling thoughts)