యోగి జీవనశైలి - కర్మ మరియు ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులు (KARMA AND SPIRITUAL PRACTICES)