యోగి జీవనశైలి - గురువు నుండి దీక్ష పొందడం (INITIATION FROM GURU)