యోగి జీవనశైలి - ధర్మం తో కూడిన కర్మను ఎలా చెయ్యాలి (Karma with dharma)