యోగి జీవనశైలి - నిర్లిప్తత మరియు బాహ్య ప్రపంచం విషయాలు (DISPASSION vs worldly matters)