యోగి జీవనశైలి -మీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని ఎలా అంచనా వేయాలి (Evaluating your Spiritual Progress)